Tốt nhất cho bạn

Sử dụng local SSH keys bên trong docker container

Sử dụng local SSH keys bên trong docker container

Một trong những khách hàng của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập của từng người dùng vào hệ thống của họ thông qua VPN độc quyền mà chúng tôi không thể thiết lập trên CI infrastructure. của mình.